Σύντομη περιγραφή

Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ η μέγιστη σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Αντίστοιχα, για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ η μέγιστη σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, κάθε δεύτερη εβδομάδα, στη Λάρισα (Γαιόπολις). Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται υβριδικά μέσω δια ζώσης και εξ αποστάσεως μεθόδων διδασκαλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, καθώς και οι διαμένοντες εκτός Λάρισας φοιτητές.