Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά διαδικτυακά, συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία. Στη συνέχεια, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών μαζί με το έντυπο αίτησης θα πρέπει να αποσταλεί εκτυπωμένο στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο εδώ.

Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο από τον Καθηγητή / Εργοδότη ή και απευθείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο msc-entrepreneurship@uth.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο συστατικής επιστολής κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο εδώ

Αν έχετε εγγραφεί και θέλετε να ενημερώσετε τα στοιχεία σας μπορείτε να το κάνετε με νέα αίτηση εγγραφής και δηλώνοντας το ίδιο e-mail με την προηγούμενη αίτηση. Τα νέα στοιχεία σας θα ενημερώσουν τα στοιχεία της παλιάς αίτησης.

 

Αίτηση Συμμετοχής ΔΠΜΣ στην "Επιχειρηματικότητα"

 

Στοιχεία αιτούντος

 

Τίτλοι Σπουδών

Καταχωρήστε το βαθμό πτυχίου σας με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων, πχ 7.84
Συμπληρώστε εφόσον υφίσταται!
Συμπληρώστε εφόσον υφίσταται!
Συμπληρώστε εφόσον υφίσταται!
Συμπληρώστε εφόσον υφίσταται! Καταχωρήστε το βαθμό πτυχίου σας με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων, πχ 7.84

Εργασία-προϋπηρεσία

(ανεξαρτήτως θέσης/επιχείρησης)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com